Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Stockholm 170126
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Nationellt kvalitetsregister och nyckeltal

AmbuReg svenska ambulansregistret

Arbetsgruppen för kvalitetsregistret nås via via e-mail:
ambulansregistret@flisa.nu

BAKGRUND

Arbetet med ett nationellt kvalitetsregiser för svensk ambulanssjukvård,  AmbuReg har pågått i vart fall sedan år 2015.. Ett omfattande arbete med definitioner och standarder är klart och de första datainsamlingarna är klara och analyserade. Denna information redovisades den 18 september 2017 på registrets användardag i samband med Flisa-kongressen i Jönköping.

Vid ingången av år 2019 var 21 av Sveriges 21 regioner med i arbetet. De data som hittills tagits fram har redan gett nya kunskaper som kommit verksamheter till godo på olika sätt. Ett exempel framgår av bifogat diagram (nedladdningsbart till höger på sidan) där antalet primäruppdrag per 1000 invånare redovisas. Dessa data visar en stor variation mellan regionerna. Andra erfarenheter som har gjorts är upptäckter av olika tekniska buggar vilka, tillsammans med journalleverantörerna, har åtgärdats. En arbetsgrupp arbetar sedan tre år tillbaka med registrets uppbyggnad och man har fortlöpande kontakter med de olika verksamheterna och journalleverantörerna. Sedan år 2019 levererar man data till tre kvalitetsindikatorer till SKLs ”Vården i Siffror”.

Syfte

Kvalitetsregistret för svensk ambulanssjukvård avser att, genom uppföljning av beslutade algoritmer och processer, kvalitetssäkra ambulanssjukvården och åstadkomma förbättringar i verksamheten på lokal, regional och nationell nivå. Det sistnämnda är av ökad betydelse också ur ett katastrofmedicinskt perspektiv.

Registret skall också initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området. Med kvalitet avses i första hand aspekter som berör tillgänglighet, bemötande, dokumentation, symptomlindring, tid till diagnos och tid till kausal behandling samt styrning till för varje patient adekvat vårdnivå.
Ett kvalitetsförbättringsregister av detta slag är även ett användbart verktyg för att kunna utvärdera olika beslutsstöd inom alarmeringssjukvård och ger en ökad möjlighet för den enskilde medarbetaren att kunna följa upp sina uppdrag.             

             

                       Uppdaterat 2021-08-12
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum