Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Stockholm 170126
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Nationellt kvalitetsregister och nyckeltal

Arbetsgruppen för Kvalitetsregistret nås via,
Email: ambulansregistret@flisa.nu

Arbetet med ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård är i full gång. Ett omfattande arbete med definitioner och standarder är klart och de första datainsamlingarna är klara och analyserade. Dessa redovisades den18 sept 2017 på registrets användardag i samband med Flisa-kongressen i Jönköping.

Vid ingången av år 2018 var 18 av Sveriges 21 regioner/landsting med i arbetet. De framtagna data har redan gett nya kunskaper vilka redan kommit respektive verksamheter tillgodo på olika sätt. Under arbetets gång har olika tekniska buggar upptäckts vilka, tillsammans med journalleverantörerna, har åtgärdats. En arbetsgrupp arbetar sedan tre år tillbaka med registrets uppbyggnad och man har fortlöpande kontakter med de olika verksamheterna och journalleverantörerna

Detta kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård avser att, genom uppföljning av beslutade algoritmer och processer, kvalitetssäkra ambulanssjukvården och åstadkomma förbättringar i verksamheten på lokal, regional och nationell nivå. Sistnämnda av ökad betydelse också ur ett katastrofmedicinskt perspektiv.

Registret skall också initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området. Med kvalitet avses i första hand aspekter som berör tillgänglighet, bemötande, dokumentation, symptomlindring, tid till diagnos och tid till kausal behandling samt styrning till för varje patient adekvat vårdnivå.

Ett kvalitetsförbättringsregister av detta slag är även ett användbart verktyg för att kunna utvärdera olika beslutsstöd inom alarmeringssjukvård liksom det medger en effektiv möjlighet för den enskilde medarbetaren att kunna följa upp sina uppdrag.

Inför insamling av 2018 års data kommer mer information om vad och hur tt sändas ut under mars månad.                      

                       Uppdaterat 2018-01-29
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum